Piet Hoogstraats Auto
Notizen/Notes
Expose
Plan
Manuscript
Reinschrift/Final Draft
Druck/Imprint 1. "Piet Hoogstratens Kraftwagen". Echo Continental (Hannover), Jg. 12 (1924), Nr. 5 (Mai), 59.

2. *Erich Maria Remarque. "Piet Hoogstraats Auto". Auto-Markt, [nach 10.04.1924].

3. *Erich Maria Remarque. "Piet Hoogstraats Auto". Soller (Basel), [nach 10.04.1924].