<Grauer Himmel - unbewegtes Meer>
Notizen/Notes
Expose
Plan
Manuscript R-C
Reinschrift/Final Draft
Druck/Imprint